News Detail

ยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุตกจากนั่งร้าน!!!

ALINCO ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “ยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุตกจากนั่งร้าน

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น ปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุตกจากนั่งร้าน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2023 เป็นต้นไป

 

  1. ต้องใช้นั่งร้านขาคู่เพื่อความปลอดภัย

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2024 ญี่ปุ่นกำหนดให้ผู้รับเหมาใช้นั่งร้านขาคู่ สำหรับพื้นที่ข้างอาคารกว้างกว่า 1  เมตรขึ้นไป รวมทั้งพื้นที่ตั้งนั่งร้านที่กว้างไม่ถึง 1 เมตร ถ้าสามารถติดตั้งขาคู่ได้ ให้ใช้นั่งร้านขาคู่เป็นหลัก

ทั้งนี้ ระหว่างตัวอาคารและแผ่นพื้นสำหรับทำงานควรมีระยะห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร

 

  1. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้าน โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่ผู้รับเหมามีการใช้งานนั่งร้าน ต้องจัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านภายหลังติดตั้ง, ระหว่างการใช้งาน, รื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดใดของนั่งร้าน
โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

 

ในการตรวจสอบนั่งร้านเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ หรือ ดำเนินการใดใดที่ส่งผลต่อความมั่นคงของนั่งร้าน ต้องมีการบันทึกชื่อผู้ตรวจสอบและผลการตรวจสอบและจัดเก็บเป็นข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้

 

แหล่งอ้างอิงจาก:

  • กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
  • สำนักงานแรงงานจังหวัด
  • สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน

                                     ประเทศญี่ปุ่น, 2023