News Detail

การฝึกอบรมนั่งร้านที่ Warehouse Gateway

มีการอบรมการติดตั้งนั่งร้านของบริษัท Alinco Scaffolding (Thailand) โดยจัดขึ้นที่ Warehouse Gateway